ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ ⵏⴹ

ⴰⵡⵜⴰⵙⵏⴹ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡⵙ ⴹ ⵓⵙⴹⵍⵉ ⵏⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⴽⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵙⴳⴱⴰⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴹ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰïⵉⵢⵜ).
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⴼ ⵉⴽⵀⴼⴰⵏⵙ ⵎⵏⴰⵡ ⵉⵡⵜⴰⵙ çⵍⵉⵏⵉⵏ (ⴰⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ) :
ⴰⵢⵏⵉⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣïïⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵔⵜ ( ⵎⵙⵉⵔⵉⴷ?) ⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵉⴹ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ, (ⵉⵙⴰⵍⵏ, ⵜⵓⵙⵙⵓⵙⵙⵜ), (ⴰⵙⵙⵉⵍⴹ) ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ.
ⴰⵢ ⵙⴷⵓⵙ ⵟⵉⵎⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉçïïⴰ ⵙ ⴰⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵜⴰⵀⵉⵍⵜ ⵢⵓⴹⴷⵏ ⴷ ⴰⴷⵙⴼⵉⵡ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜⵏⵙⵏ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ (ⵜⴰⵙⴷⵓⵙⵜ)
ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⴳ ⵉⵙⴼⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰïⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵉⵎⴹⵓⵔ ( ?) ⴹ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔ ⵉⵎⵏⵎⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵓⵎⴰⵔ.
ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵔⵔⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵏⴰä ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⵍ ⵍⵉ ⵔⴰⵢ ⵢⵙⴱⵓⴹⵍⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉçⵉⵍⵏ (ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⴼⵔⴽ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵓⵔⵜ)

ⵜⴰⴼⵉⵍⵓⵣⵓⴼⵜ ⵏⴳⵀ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵍⵡⴰⵢ (ⴰⵎⵣⴰⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵎⴹⴰⵔ) ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵔⵜ ⴹ ⵉⵙⵡⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵍⵜⵏⵙ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵙⵏⵙ ⴹ ⵓⵙⴹⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⴰä ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰïⵉⵢⵜ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ)

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⴹ ⴰⵢⵙⵎⵔⵙⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰçⴰⵍⵜ-ⵜⴰⵎⴹⵔⴰⴷⵜ
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⵢⴳ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵍⵜ ⵓⴳⵏⵙ ⵍⵉⴹ ⵔⴰⴷ ⵜⴰåⵎⵏ ⵉⴳⵡⴰⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵜⴳ ⴱⴷⴰ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⵜ ⵓⴳⴰⵏⵙ ⴰⵍⵍⴰⴹⵎⵓ ⵉⵎⴹⵓⵍⴰⵍⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵛⴽⵛⵎ ⴹ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⵙ ⴼ ⵜⴰⴹⴷⴰ ⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ- ⴰⴹⵎⴰⵙ –ⵜⴰⴳⵡⴰⵏⵜ :
ⵜⴰⵣïⴰⵜⴰⴷ (ⴰⵣⵏⵣⵉⴹⴰⴷ) ⵜⵙⵉⴳⵣⵓⵍ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ :
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵔⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵉ ⵙ ⵓⵎⴳⵉⵏ ⵏ …… ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔ ⵍⵉⵢⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵎⴹⵓⵔ (ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ)
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵔⵓ ⴰⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴹⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴽïⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ (ⵜⴰⴷⵉⴷⵎⵓⵛⵔⵜⴰⵉⵢⵜ)

ⵜⴰⴹⴷⴰⴷⵜ ⵏⴹ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴹⵔⴱⵉⵢⵜ ⵍⵉⴷ ⵉⵍⵍⵓⵍⵏ 1996/2946, ⵉⵜⴰⵡⵙⵏ ⴹ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⴹⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.
(ⵢⵓⵙⵙⵉ ⴼ ⵉⵅⴼⴰⵏⵙ) ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵢⴼⴽ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵎⵔⴽⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉçïïⴰ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ :

  • ⵉⵢⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⴰⴽïⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ
  • ⴰⵙⵙⵉⵍⴹ ⵏ ⵓⵎⵏⴰä ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ .

ⵟⵉⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⴹ

ⵉⵙⵓⵜⵍⴷ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⵢⵏäⵓ ⵉ ⵓⴳⵓⴳⵏ ⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵍⵉⵢⴰⵙ ⵉⵇⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵙ ⴼ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⵏ, ⴷ ⴰⵛⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⴹ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ, ………………….., ⴰⵙⴼⵔⴽ ⴰⴷⴹⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⴰä
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴹ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ, ⴹ ⵉⵅⴼⴰⵏⵙ ……….. ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ, ⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵉⵎⴹⵓⵔ ⴰçïïⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ, ⵉⵙⴳⵎⵉ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏⵙ. ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏⴹⵉⵍⴰⴷ ⵏⴹⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵜⵔⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⴹⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵎⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴽⵍ, ⴷ, ⴷ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴹ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵟⴰⵢⴰⴼⵓⵜ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⴽⵜⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴹ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ (ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⵜ) ⵉⵙⵔⵙⵜ ⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ : ⴰⵢⴰⵍ ….. ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ, ⴷ ⵢⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵔⵓⵜ ⴹ
ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ (…….) ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵢⵙⴼⵉⵡ ………….., ⴰⵢⵛⴽⵛⴰⵎ ⵏ « ⵜⴰⵙⵎⵏⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⴼⴰⵏ, ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⴹ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵏⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ; ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴹⵏ ⴹ (ⵜⴰⵎⴰⵏⵊⵎⴰⵏⵜ) ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ.
…….
ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⵓⵔⵜ ⵏ :
ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵔⴽⵡⴰⵍ ⴰⴹⵉⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵣⵔⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵉⵣïïⴰ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵣïⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴹ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

ⵉⵍⵍⴰ ⴹ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⴷⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ, ⵍⵉⵢ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴹ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎïⵓïⵜ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰççⴰⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵓäⴰⴱ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵍⵜ. ⴹ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ (ⵓⵎⴷⴰⵏ), ⵍⵉⵢ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵓⵎⴰⵔ ⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴼⴰⵔⵏ ⵣⵔⵉⵔⵏ ⵢ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⴰⴳⵀⵉⴱ.

ⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⴼⵉⴼⴹⵉⵏ

ⵖ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏⵙ ⴰⵢⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵙⴳⵔⵜ ⵏⵓⵣïïⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴳⴷⵓⵜ (ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ), ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ (ⴰⵎⵏⵉⵔ) ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⴳⵏ ⴰⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⵉⵏⴹⵎⵉⵙⵏ ⵏⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴹⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵔⵓⴽⵉⵏ) ⴹ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ, ⵏ …….. ,ⵏ ⴰⵎⵎⵓⵓäⴱ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴷⵔⵉⵜ…

Calendrier

juillet 2020
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031